Yoga, là một phương tiện thiền định để khám phá nhận thức và nhận thức rối loạn chức năng, cũng như khắc phục nó để giải thoát khỏi đau khổ, hòa bình bên trong và sự cứu rỗi.